Насловна страна Новости Инфраструктура Šleperi tutnje pred vratima škole

Šleperi tutnje pred vratima škole

2331

Po­red glav­nih ula­znih vra­ta u užič­ku Pr­vu osnov­nu ško­lu, gra­đe­nu 1884, a sa­da s naj­vi­še uče­ni­ka u ce­lom kra­ju, de­ce­ni­ja­ma pro­la­zi gust sa­o­bra­ćaj dr­žav­nim pu­tem pr­vog B re­da od Uži­ca ka Ba­ji­noj Ba­šti. Ovu­da, cen­tral­nim grad­skim uli­ca­ma, tut­nje šle­pe­ri i dru­ga vo­zi­la ka Ka­di­nja­či i Dri­ni, sve je gu­šći sa­o­bra­ćaj po­sled­njih go­di­na. Oprez, i te ka­kav, po­tre­ban je đa­ci­ma u zo­ni ove ško­le, a na iz­duv­ne ga­so­ve i bu­ku te­ških te­ret­nja­ka, ko­ji sa­mo što im ne uđu u ku­će i lo­ka­le, Uži­ča­ni su se, ne­ma­ju­ći kud, na­vi­kli.

Svi uvi­đa­ju ozbi­ljan pro­blem i – ni­šta. Smi­šljen je odav­no pro­je­kat obi­la­zni­ce oko Uži­ca, za iz­me­šta­nje te­ret­nog sa­o­bra­ća­ja iz cen­tra gra­da.

Dr­ža­va je za­po­če­la nje­nu grad­nju u dav­na vre­me­na, pa sta­la. Po­tom su u pro­šloj de­ce­ni­ji ra­do­vi ob­no­vlje­ni, ali za­tim još jed­nom za­u­sta­vlje­ni. Ve­le da su pa­re, a šta bi dru­go, glav­ni pro­blem. Za­po­če­ta obi­la­zni­ca u ko­rov za­ra­sta, dok grad okru­žen br­di­ma s naj­ve­ćom aero-za­ga­đe­no­šću to­kom grej­ne se­zo­ne do­zvo­lja­va luk­suz da, uz dru­ge za­ga­đi­va­če, tr­pi sa­o­bra­ćaj­ne gu­žve i te­ret­nja­ke u tran­zi­tu.

Za­to je, u že­lji da se tu ne­što pro­me­ni, ov­de s pa­žnjom is­pra­će­no kad su čel­ni­ci užič­ke i ba­ji­no­ba­štan­ske lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve ne­dav­no u Be­o­gra­du pot­pi­sa­li zna­ča­jan do­ku­ment o put­nom objek­tu na toj tra­si: ugo­vor o iz­ra­di idej­nog pro­jek­ta i pla­na de­talj­ne re­gu­la­ci­je za bu­du­ći tu­nel is­pod Ka­di­nja­če. Dr­ža­va na­me­ra­va da se nji­me olak­ša sa­o­bra­ćaj pre­ko isto­rij­skog br­da, iz­beg­nu sa­da­šnje ser­pen­ti­ne. Skup je ovo po­du­hvat i dug je put od ide­je do re­a­li­za­ci­je, ali ga tre­ba po­če­ti. No, da li će on­da, kad tu­nel za­ži­vi, ovim ta­ko skra­će­nim prav­cem sa­o­bra­ćaj bi­ti još gu­šći, a već je kroz cen­tar Uži­ca i u sa­da­šnjem obi­mu je­dva pod­no­šljiv?

To se jav­no ovih da­na pi­ta­ju u užič­kom Dru­štvu srp­skih do­ma­ći­na, ko­ji po­zdra­vlja­ju pla­ni­ra­nu grad­nju tu­ne­la is­pod Ka­di­nja­če, s tim što tra­že da se, za­vr­šet­kom obi­la­zni­ce, već jed­nom re­ši pi­ta­nje iz­me­šta­nja te­ret­nja­ka iz cen­tra Uži­ca. Pre sve­ga iz eko­lo­ških raz­lo­ga. Ta­kvu ini­ci­ja­ti­vu u zva­nič­noj for­mi ovi do­ma­ći­ni do­sta­vi­li su užič­koj upra­vi, pa ju je ne­dav­no grad­ski Ze­le­ni sa­vet na svo­joj sed­ni­ci raz­ma­trao.

Pred­sed­nik užič­kog od­bo­ra Dru­štva srp­skih do­ma­ći­na dr Stra­jin Šu­lja­gić, le­kar u pen­zi­ji, ka­že da je Uži­ce po to­me ve­ro­vat­no je­din­stve­no na ovim pro­sto­ri­ma, jer po­sred gra­da ide ma­gi­stral­ni put za dru­gu dr­ža­vu. Da stvar bu­de ozbilj­ni­ja, ova ma­gi­stra­la pro­la­zi na me­tar-dva po­red naj­ve­će osnov­ne ško­le u gra­du, s pre­ko 1.000 đa­ka.

“I dok uli­com tut­nje te­ret­ni ka­mi­o­ni, de­ca su bez­bed­no­sno ugro­že­na i udi­šu otro­ve. Grad je, što se ti­če kva­li­te­ta va­zdu­ha, u kri­tič­nom sta­nju pa bi od­go­vor­ni za grad­ske po­slo­ve tre­ba­lo da ulo­že mak­si­mum za ozdra­vlje­nje Uži­ca. Mi srp­ski do­ma­ći­ni, ko­ji ra­di­mo na mno­štvu pro­je­ka­ta za do­bro se­la i gra­da, sma­tra­mo da je u ovom tre­nut­ku to pri­o­ri­tet­no pi­ta­nje. Za­to smo na na­šim sku­po­vi­ma pred­lo­ži­li da se upu­ti mol­ba re­sor­nom mi­ni­star­stvu za ob­no­vu ra­do­va na obi­la­zni­ci ka Ba­ji­noj Ba­šti. Nje­nim za­vr­šet­kom si­gur­no bi se sma­nji­lo aero-za­ga­đe­nje Uži­ca. Ima­mo i raz­ra­đen pro­gram ko­ji nu­di­mo grad­skoj upra­vi za bor­bu s ele­men­ti­ma tog za­ga­đe­nja: re­ci­mo, da se u ko­tlar­ni­ca­ma usta­no­va iz­vr­ši kon­ver­zi­ja s čvr­stog go­ri­va na ona ko­ja ma­nje za­ga­đu­ju, da se evrop­ske do­na­ci­je vi­še usme­re ka ugro­že­nim gra­do­vi­ma jer je va­zduh u Uži­cu, po po­da­ci­ma Svet­ske zdrav­stve­ne or­ga­ni­za­ci­je, naj­za­ga­đe­ni­ji u Sr­bi­ji… Ži­vi­mo u bo­le­snom gra­du i ovo je naš apel svi­ma da se ne­što naj­o­zbilj­ni­je pre­du­zme. Ne bu­de li re­a­go­va­nja, po­kre­nu­će­mo pe­ti­ci­ju da se to spro­ve­de u de­lo”, re­kao nam je dr Šu­lja­gić.

Pod­se­ća­mo da je obi­la­zni­ca od Uži­ca ka Ba­ji­noj Ba­šti po­če­la da se pra­vi još de­ve­de­se­tih. Ne­što je ta­da ura­đe­no, pa se sta­lo, a ra­do­vi su 2006. po­no­vo po­kre­nu­ti, ali 2009. su sa­svim ob­u­sta­vlje­ni.

I ta­ko je Uži­ce osta­lo bez obi­la­zni­ce, sa za­ga­đe­nim va­zdu­hom sva­ke zi­me. U gra­du je kon­cen­tra­ci­ja ča­đi ve­ća od do­zvo­lje­ne, mu­ka je s di­mom iz kuć­nih ko­tlar­ni­ca na čvr­sto go­ri­vo, pro­ble­mi s iz­duv­nim ga­so­vi­ma sve ve­ćeg bro­ja vo­zi­la na te­snim uli­ca­ma. Ima li na­de za spas Uži­ča­na od aero-za­ga­đe­nja?