Насловна страна Новости Историја Чији је фо­то-ал­бум из ратног Сара­јева

Чији је фо­то-ал­бум из ратног Сара­јева

3091

Ста­ри по­ро­дич­ни фо­то-ал­бум не­по­зна­тог вла­сни­ка, с цр­ве­ним ко­ри­ца­ма, на­ла­зи се у Исто­риј­ском ар­хи­ву у Ужи­цу. До­спео је ов­де сти­ца­јем окол­но­сти, из ра­том за­хва­ће­ног Са­ра­је­ва, ис­пу­њен лич­ним цр­но-бе­лим фо­то­гра­фи­ја­ма јед­не са­ра­јев­ске по­ро­ди­це. Ар­хив у по­след­ње вре­ме по­ку­ша­ва да са­зна ко је вла­сник ал­бу­ма, да би му те сли­ке би­ле уру­че­не, јер не­ком сва­ка­ко зна­че. Али тра­га­ње још ни­је да­ло ре­зул­тат.

“Рас­пи­ти­ва­ли смо се, ин­те­ре­со­ва­ли. На­сто­ја­ли да не­што до­зна­мо и у са­рад­њи с Ар­хи­вом гра­да Са­ра­је­ва, про­ве­ра­ва­ли та­мо ода­кле је ал­бум до­шао. Ни­смо са­зна­ли име вла­сни­ка. Сад се обра­ћа­мо ме­ди­ји­ма, мо­жда не­ко про­чи­та и ја­ви се”, ка­же за наш лист ди­рек­тор ужич­ког ар­хи­ва Жељ­ко Мар­ко­вић.